S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

» Obchodné podmienky a GDPR

Obchodné podmienky  a GDPR

 

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a práva a povinnosti jeho zákazníkov (kupujúcich). Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí. Preto všetkým zákazníkom odporúčame  oboznámiť sa s obchodnými podmienkami  na našej stránke www.sisababy.sk

 1. Objednávka

  1) Kupujúci objednáva tovar nasledovným spôsobov:

- vyplnením formulára v časti objednávka, zadaním všetkých údajov, ktoré sú označené ako povinné. Kupujúcemu je následne doručené potvrdenie o prijatí objednávky do systému. Vyplnením povinných údajov v objednávke kupujúci dáva súhlas na  zaregistrovanie sa v našom internetovom obchode.


2) Kúpna zmluva je uzatvorená na základe záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim, ktorá je doručená kupujúcemu na  e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, a to zvyčajne do 10 pracovných dní od vygenerovania potvrdenia o prijatí objednávky do systému. 

3) Vo formulári objednávka si kupujúci súčasne zvolí spôsob dopravy na základe možností ponúkaných predávajúcim. Kúpnu cenu tovaru môže kupujúci zaplatiť nasledovným spôsobom:

 • Prevodom na účet
 • Dobierkou ( neplatí pre Veľkoodberateľov, len v prípade dohody)

Informácie o úhrade Vám do 24 hod  od objednávky zašleme na e-mail.

V prípade úhrady na účet, zasielame tovar až po pripísaní sumy na účet.

V prípade , že neprevezmete zásielku , ktorú ste pred prevzatím nestornovali a vráti sa nám späť, môže Vám byť účtovaná zmluvná pokuta 10 Eur!

2. Viazanosť ponukou

 1. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou poštou (e-mailom) až do uplynutia dodacej lehoty, ktorá bola dohodnutá s Kupujúcim.
 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku v deň zaslania objednávky.
 2. Kupujúci má právo stornovať objednávku taktiež v prípade, ak objednávka nebola potvrdená Predávajúcim  do 48 hodín.

3.  Stornovanie objednávky

A/ Kupujúcim

Kupujúci má právo stornovať objednávku pred jej záväzným potvrdením od predávajúceho kedykoľvek aj bez udania  dôvodu. Stornovanie objednávky je povinný kupujúci vykonať  prostredníctvom e-mailu: sisababy21@gmail.com, pričom v e-maili uvedie údaje potrebné na identifikáciu kupujúceho a jeho objednávky, ktorá je predmetom stornovania.

B/ Predávajúcim

Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: 

a) ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedený e-mail)

b) ak sa  tovar  už nevyrába alebo nedodáva, ďalej z dôvodu nedostupnosti tovaru, alebo v prípade že  tovar je vypredaný alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet  v lehote 14-tich dní  od stornovania objednávky

c) kupujúcim uvedené údaje sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci teda môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred prevzatím tovaru, najneskôr však do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar nie je možné vrátiť, ak už bol používaný. Lehota slúži len na prevzatie, prezretie a vyskúšanie tovaru, keďže spôsob nákupu to neumožňuje pred jeho zaplatením.

2. Náklady na samotné vrátenie tovaru predávajúcemu v rámci odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci.

3. Spotrebiteľ (Kupujúci) môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, a to na adrese SiSaBaBy, s. r. o., Vavrečka 57, 02901 alebo na e-mail:  sisababy21@gmail.com; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa (Kupujúceho) na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa (Kupujúceho) vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ (Kupujúci) môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci a/alebo ktorý je uvedený na našej stránke: www.sisababy.sk

4. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol, dátum nákupu tovaru a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru ( Pokladničný blok alebo faktúru). Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Adresa na vrátenie tovaru je: SiSaBaBy s.r.o., Vavrečka 57, 029 01

5. V prípade platného a účinného odstúpenia od Kúpnej zmluvy, t.j. pri splnení všetkých podmienok uvedených v  obchodných podmienkach, sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.  Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu plnú sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, aký Kupujúci využil pri nákupe tovaru (s výnimkou vyslovenia výslovného súhlasu Kupujúceho s iným spôsobom vrátenia platby). Kupujúci  je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar zo strany predávajúceho poukázaná.  

6. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa doporučuje, aby kupujúci zaslal tovar späť prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený.

Upozorňujeme, že Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku !

5. Dodacie podmienky

 • Tovar spravidla odosielame od 3 dní do max. 3 týždňov od objednávky
 • V prípade, že nebude možné Vašu objednávku vybaviť v dohodnutom termíne, budeme Vás o tom bezodkladne informovať.

1) V našej ponuke máme tovar od rôznych dodávateľov, z čoho plynú rôzne dodacie lehoty. Našou snahou je nepreťahovať dodávky objednaného tovaru .Dodanie tovaru uskutoční predávajúci v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností  predávajúceho. Zvyčajne tovar zasielame od 3dní do 3 týždňov od záväzného potvrdenia objednávky. Ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť do 30 dní od  doručenia objednávky.

2) Predávajúci dodá  objednaný tovar na miesto určené kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim.  Dňom zdaniteľného plnenia je deň vyskladnenia tovaru na koncového zákazníka. Súčasťou dodávky tovaru  nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad  o kúpe a návod na používanie výrobku.

3) Ak zásielka obsahuje záručný list dodaný výrobcom, pošlite nám ho na našu poštovú adresu na potvrdenie. Záručný list nie je možné potvrdzovať vopred, nakoľko nie je zrejmé, že zákazník prevezme tovar a  vzhľadom na možnosť vrátiť tovar v zákonnej lehote 14 dní. Pokiaľ je tovar v poriadku doručený, kupujúci je povinný si vyplniť dátum predaja, odpovedajúci predajnému dokladu. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na predajnom doklade nebude prípadná reklamácia uznaná. 

4) Predávajúci poskytuje doručenie tovaru nielen na území Slovenskej republiky. Spôsob doručenia tovaru si preto kupujúci zvolí vo formulári Objednávka.

6. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

    1.  Predávajúci zodpovedlá len za vady, ktoré mal tovar v čase jeho prevzatia kupujúcim.

 1. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po jeho prevzatí. V prípade doručovania kuriérskou službou, ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o škode za prítomnosti kuriéra /dopravcu. Kupujúcemu bude poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.
 2. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po jeho zistení., t.j. pri prvom použití. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť. 

  4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Pri veciach predávaných za zľavnenú cenu nezodpovedá predávajúci za vadu,  pre ktorú bola dojednaná  nižšia cena. 

  5. V zmysle Občianskeho zákonníka, záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci kupujúcim.

  6. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. 

  7. Ak ide o vady tovaru, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo:

  a) na odstránenie vady : predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, vadu odstrániť. Ak predávajúci v tejto lehote vadu neodstráni, kupujúci má nárok na postup, akoby sa jednalo o neodstrániteľnú vadu. 

  b) na výmenu veci alebo ak sa  vada týka iba súčasti veci, na výmenu tejto vadnej časti. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za nezávadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

  c) na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy. Kupujúci má právo na výmenu veci, ak nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád riadne užívať. Opätovným vyskytnutím sa vady po oprave je, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe dvakrát opravovaná, vyskytne opätovne. O rovnakú vadu nejde, ak sa  po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá nebola ešte reklamovaná. O väčší počet vád sa jedná, ak má vec najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní veci.    

  8) Ak ide o vady tovaru, ktoré sú neodstrániteľné, kupujúci má právo:

  a) na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy, t.j. na vrátenie celej kúpnej ceny. Uvedené práva má kupujúci len v tom prípade, ak nemôže vec pre neodstrániteľnú vadu užívať ako vec bez vady. V opačnom prípade má právo len na zľavu z ceny. Je na kupujúcom, aby  si zvolil medzi výmenou veci alebo  odstúpením od zmluvy, pričom tento svoj výber už  následne nemôže meniť, iba ak by ním zvolený spôsob nebol možný. 

  b) na primeranú zľavu z kúpnej ceny 

  9) Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený k oprave, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci. 


  10) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade, že: 

  a) poškodenie vzniklo živelnými pohromami ako búrkami, povodňami, požiarom
  b) výrobok bol mechanicky poškodený (pádom, nárazom, a pod.) 
  c) výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu a neboli dodržané upozornenia v uvedené návode

  7. Orgán dozoru a riešenie spotrebiteľských sporov

        Orgán dozoru:

 

        Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

        Predmestská 71

        P.O. Box B-89

        011 79 Žilina 1

        tel. č.: 041/ 7632 130

        fax č.: 041/ 7632 139

        e-mail: za@soi.sk

        http://www.soi.sk

        http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

Kupujúci, ktorí sú spotrebiteľmi, majú právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov (Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1, www.soi.sk) vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Kupujúci, ktorí sú spotrebiteľmi, sú oprávnení použiť aj platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Ochrana a spracúvanie osobných údajov GDPR

Používaním tohto internetového obchodu kupujúci udeľuje súhlas prevádzkovateľovi SiSaBaBy s.r.o , na spracúvanie svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vo formuláre Objednávky za účelom dodania tovaru podľa objednávky kupujúceho.

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Rešpektujeme Vašu súkromnú a osobnostnú sféru. Preto vás nižšie informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré potrebujeme pre vybavenie Vašej objednávky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu SiSaBaBy s.r.o , zaobchádza s osobnými údajmi svojich zákazníkov na základe právnych predpisov, ktoré sú s ochranou osobných údajov spojené.

Pri nakupovaní a registrácii je potrebné poskytnúť tieto osobné údaje :

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny / adresa, ktorá má byť uvedená na faktúre
 • voliteľné ďalšie adresy / doručovacia adresa a  fakturačná adresa
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • prihlasovanie meno v prípade registrácie
 • vaše heslo v prípade registrácie
   

V prípade jednorazového nákupu registrácia nie je nutná a je možné nakupovať aj bez registrácie, no registrovaný a často kupujúci zákazník u nás získava výhody. 

Tieto osobné údaje budú použité výlučne za účelom vybavenia Vašej objednávky a sú nutné pre náš účtovný a fakturačný systém, kde budú uchované na dobu nevyhnutnú podľa príslušného zákona. Údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Po registrácii môžete svoje údaje a ďalšie nastavenia kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do svojho konta.V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom na: sisababy21@gmail.com  . Vaše konto bude deaktivované.
Vaše osobné údaje získavame v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s nami v súlade s čl.6 ods.1 písm.b) GDPR.
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym tretím stranám, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná za účelom doručenia Vašej objednávky. Sú to najmä prepravné spoločnosti – v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, e-mail a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky.Súhlas dotknutej osoby so zasielaním e-mailov o  novinkách, akciách a zľavách sa podľa § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách nevyžaduje, ak prevádzkovateľ e-shopu prostredníctvom e-mailu ponúka podobný tovar alebo službu zákazníkom, s ktorými v minulosti uzatvoril zmluvu na účely kúpy tovaru alebo služby, a získal tak od nich e-mailovú adresu. V tomto prípade je právnym základom oprávnený záujem prevádzkovateľa a nevyžaduje sa súhlas dotknutej osoby.

Potvrdením  objednávky prehlasujete, že ak máte menej ako 16 rokov, tak ste požiadal/a svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu, s okamžitou účinnosťou písomne, e-mailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného e-mailu.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Kedykoľvek máte právo obrátiť sa na nás a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Ďalej máte právo na:

 • opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzené spracúvanie osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • právo na presnosť osobných údajov
 • právo na uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu
 • právo na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov
   
 • Zákazník / Dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou). V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutá osoba zapojená do súťaže. V prípade, ak dotknutá osoba (alebo jej zákonný zástupca) osobné údaje poskytne, ale neudelí súhlas so zverejnením osobných údajov v prípade výhry, bude dotknutá osoba zapojená do súťaže, ale nebude ako výherca zverejnená.

Ak nie ste spokojní s tým, akým spôsobom Vaše osobné údaje spracovávame, teda ak sa domnievate, že postupujeme pri spracúvaní Vašich osobných údajov protiprávne, alebo sa domnievate, že došlo k porušeniu niektorých z vašich vyššie uvedených práv, prosíme Vás , aby ste nás kontaktovali na_ sisababy21@gmail.com  .  Dozorný úrad je – Úrad na ochranu osobných údajov (so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk; www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/; Tel.: +421 /2 3231 3214

Ochrana údajov

Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme Vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom či zneužitím. Informácie, Vaše osobné údaje, sú posúvané v zašifrovanej forme cez SSL protokol, aby sa predišlo zneužitiu údajov zo strany tretej osoby. 

Celý obsah na webe www.sisababy.sk , vrátane obchodných podmienok ,je chránený podľa autorského zákona.
Reprodukcia, prevod, kopírovanie,rozširovanie alebo ukladanie častí alebo celého obsahu v akejkoľvek podobe
bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa SiSaBaBy je zakázané.

 

MzNiYTkyYT