INFO
Reklamačný Formulár :    PRiSABABY
Odstúpenie od kúpnej zmluvy / reklamácia
 
 
Odosielateľ / kupujúci meno:  ..............................................................................................
Adresa: .................................................................................................................................
Číslo bankového účtu: .............................................................../........................................
Číslo objednávky  z eshopu: ..................................................................................................
Dátum objednávky v obchode/ eshope: ................................................................................
Dátum doručenia/ zakúpenia sortimentu: .............................................................................
Predmet sortimentu / názov tovaru: .....................................................................................
 
*Nasledujúcu odpoveď  vhodnú pre Vašu reklamáciu prosíme zakrúžkovať *
*Sortiment vraciam bez udania dôvodu v splnenej lehote  ......................................................ÁNO
*Sortiment vraciam z dôvodu, že po rozbalení balíka, ktorý bol doručený kuriérom dňa ...................,
  bol sortiment poškodený ..................................................................................................ÁNO
*Sortiment vraciam z dôvodu klasickej reklamácie na odstránenie poruchy ...............................ÁNO
 (porucha produktu nesmie byť spôsobená mechanickým poškodením alebo používaním tovaru!)
 
Odstúpenie od  kúpnej zmluvy alebo reklamáciu  je kupujúci povinný  predávajúcemu oznámiť  telefonicky a aj písomne:
 
PRiSABABY - PRISSA s.r.o, Mláka 3/4, Námestovo 02901    alebo emailom:  
 
prisababy@gmail.com                  s priloženým dokladom o zaplatení - faktúra/pokladničný blok !
 
*Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa doporučujeme,
  aby kupujúci zasielal tovar spať kuriérom alebo prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený.
  V prípade straty balíka pred doručením k nám nenesieme za stratu zodpovednosť.
*Upozorňujeme, že predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku !
 
Odstúpenie od kúpnej zmluvy  a Reklamácia :
1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.Treba mať na pamäti, že vrátiť nemožno tovar, ktorý už bol používaný. Lehota totiž slúži len na prezretie a LEN vyskúšanie tovaru, keďže spôsob nákupu to neumožňuje pred zaplatením. Nie je teda možné tovar niekoľko dní bežne používať a potom sa rozhodnúť ho vrátiť. 2. Náklady na samotné vrátenie tovaru predávajúcemu v rámci odstúpenia od zmluvy však musí znášať zákazník(kupujúci). 3. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol, dátum nákupu tovaru a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Kupujúci  v lehote 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne v mieste podnikania Predávajúceho alebo odoslaním tovaru na adresu sídla Predávajúceho. 4. V prípade platného a účinného odstúpenia od Kúpnej zmluvy, t.j. pri splnení všetkých podmienok uvedených v  obchodných podmienkach, sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.  Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia Kupujúceho od kúpnej zmluvy /čo znamená ,že lehota plynie odo dňa doručenia vráteného tovaru s dokladom o odstúpenia od kupnej zmluvy na adresu sídla pobočky predávajúceho/ a to prevodom na účet Kupujúceho. Kupujúci  je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar zo strany predávajúceho poukázaná.7. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mala vec  len v čase prevzatia  veci kupujúcim, výnimkou je však bazarový / zlacnený tovar z dôvodu vady , na ktorú bol zákazník upozornený .8. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po jeho prevzatí. V prípade doručovania kuriérskou službou, ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o škode za prítomnosti kuriéra /dopravcu. Kupujúcemu bude poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.9. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný oznámiť okamžite po jeho zistení., t.j. pri prvom použití. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. 10. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu,  pre ktorú bola dojednaná  nižšie cena. 11. V zmysle Občianskeho zákonníka, záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci kupujúcim.12. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak.
 
 
Dátum : .......................................                    Podpis kupujúceho :........................................
 
 
 
 
 
 
 

Ako nakupovať ???

Ako prvé, sa odporúčame zaregistrovať. Registrácia je bezplatná !
Tovar z našej ponuky , ktorý sa Vám zapáči si jednoducho ukladáte do nákupného košíčka...
Ak máte v košíku všetko, čo ste chceli nakúpiť, kliknete na tlačítko OBJEDNAŤ
a vypíšete objednávkový formulár...meno priezvisko , adresu , EMAIL a TELEFONNE ČISLO na MOBIL ! ( nie pevnú linku ! )
Po ukončení ,Vás budeme kontaktovať  emailom o úhrade, prípadne telefonicky.

Poštovné môže byť upravované, ak balíček prevyšuje váhu za dané sumy.

Poštovné : Slovensko : 

KURIEROM vysielame všetky balíky od 0 kg do 10 kg............4.50 Euro

KURIEROM od 10 do 15 kg .....................................................10.00 Euro

KURIEROM od 15 do 30 kg .....................................................15.00 Euro

Dobierkou je príplatok ...............................................................0.50 Euro

Platba na účet vopred ................................................................0.00 Euro

Osobné prevzatie na pobočke v Námestove ............................2.00 Euro

 

Poštovné zahraničie :  ČESKO , RAKÚSKO , MAĎARSKO : do zahraničia vysielame iba balíky uhradené vopred na účet. 

 

KURIEROM vysielame všetky balíky od 0 kg do 10 kg.............10.00 Euro

KURIEROM od 10 do 15 kg .....................................................15.00 Euro

KURIEROM od 15 do 30 kg .....................................................25.00 Euro

Platba na účet vopred ..............................................................0.00 Euro

 

 

V prípade záujemu aj o iné výrobky od našch dodávateľov,ktoré nie sú v eshope,

kontaktujte nás na tel. 0948 837 597

Informácia pre veľkoodberateľov:

 • Pre majiteľov predajní a internetových obchodov máme veľkoobchodné zľavy!
 • Je potrebné sa zaregistrovať , oznámiť nám to telefonicky , a my Vám poskytneme Veľkoobchodné ceny!
 • Tovar si naklikáte cez košík, faktúra Vám bude vo VO cenách zaslaná na email.
 • Pri registrovaní vyplňte vaše meno na začiatku s veľkým písmenom A- , aby ste boli zaradený medzi veľkoobchodných odberateľov!
 • napr: A- Beáta Podlinská
 • Na objednaný tovar vystavíme predfaktúru
 • Tovar vysielame po uhradení na účet ,kuriérom na Vašu dodaciu adresu prevádzky.

 

TEŠíME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI.... :)

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a práva a povinnosti jeho zákazníkov (kupujúcich). Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí. Preto všetkým zákazníkom odporúčame  oboznámiť sa s obchodnými podmienkami  na našej stránke www.prisababy.sk

I. Objednávka

1) Kupujúci objednáva tovar jedným z nasledovných spôsobov:

- vyplnením formulára v časti objednávka, zadaním všetkých údajov, ktoré sú označené ako povinné. Kupujúcemu je následne doručené potvrdenie o prijatí objednávky do systému. Vyplnením povinných údajov v objednávke kupujúci dáva súhlas na  zaregistrovanie sa v našom internetovom obchode.


2) Kúpna zmluva je uzatvorená na základe záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim, ktorá je doručené kupujúcemu na  emailovú adresu uvedenú v objednávke, a to zvyčajne do 10 pracovných dní od vygenerovania potvrdenia o prijatí objednávky do systému. 

3) Vo formulári objednávka si kupujúci súčasne zvolí spôsob dopravy na základe možností ponúkaných predávajúcim. Kúpnu cenu tovaru môže kupujúci zaplatiť nasledovným spôsobom:

 • Prevodom na účet
 • Dobierkou ( neplatí pre VeľkoOdberatľov, len v prípade dohody)

informácie o úhrade Vám do 24 hod  od objednávky zašleme na email.

V prípade úhrady na účet, zasielame tovar až po pripísaní sumy za obj na účet!

V prípade , že si neprevezmete zásielku , ktorú ste nestornovali a vráti sa nám spať, účtujeme Vám zmluvnú pokutu 10 Eur!


II. Viazanosť ponukou

1. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky

elektronickou poštou (e-mailom) až do uplynutia dodacej lehoty, ktorá bola dohodnutá s Kupujúcim.

2. Kupujúci má právo stornovať objednávku v deň zaslania objednávky.

3. Kupujúci má právo stornovať objednávku taktiež v prípade, že objednávka nebola

potvrdená Predávajúcim  do 24 hodín.

III.  Stornovanie objednávky

1/ Kupujúcim

Kupujúci má právo stornovať objednávku pred jej záväzným potvrdením od predávajúceho kedykoľvek aj bez udania  dôvodu. Stornovanie objednávky je povinný kupujúci vykonať  prostredníctvom emailu prisababy@gmail.com na adresu predávajúceho, pričom v emaily uvedie údaje potrebné na identifikáciu kupujúceho a jeho objednávky, ktorá je predmetom stornovania.

1/ Predávajúcim

Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedený email)

b) ak sa  tovar  už nevyrába alebo nedodáva, ďalej z dôvodu nedostupnosti tovaru, alebo v prípade že  tovar je vypredaný alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní  od stornovania objednávky

c) kupujúcim uvedené údaje sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé

IV. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárných dní od prevzatia tovaru.

Treba mať na pamäti, že vrátiť nemožno tovar, ktorý už bol používaný. Lehota totiž slúži len na prezretie a vyskúšanie tovaru, keďže spôsob nákupu to neumožňuje pred zaplatením. Nie je teda možné tovar niekoľko dní bežne používať a potom sa rozhodnúť ho vrátiť.

2. Náklady na samotné vrátenie tovaru predávajúcemu v rámci odstúpenia od zmluvy však musí znášať zákazník(kupujúci).


3. Odstúpenie od  kúpnej zmluvy  je kupujúci povinný  predávajúcemu oznámiť  písomne na adresu prevádzky  :

PRISABABY - PRISSA s.r.o, , Mláka 3/4, Námestovo.

alebo emailom:

prisababy@gmail.com


4. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol, dátum nákupu tovaru a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Kupujúci  v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne v mieste podnikania Predávajúceho alebo odoslaním tovaru na adresu sídla Predávajúceho.

5. V prípade platného a účinného odstúpenia od Kúpnej zmluvy, t.j. pri splnení všetkých podmienok uvedených v  obchodných podmienkach, sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.  Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy, a to prevodom na účet Kupujúceho. Kupujúci  je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar zo strany predávajúceho poukázaná.

6. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa doporučuje, aby kupujúci zasielal tovar spať prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený.

Upozorňujeme, že Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku !

V. Dodacie podmienky

 • Tovar spravidla odosielame od 3dní do max. 3 týždňov od objednávky
 • V prípade, že nebude možné Vašu objednávku vybaviť v dohodnutom termíne, budeme Vás o tom informovať.

1) V našej ponuke máme tovar od rôznych dodávateľov, z čoho plynú rôzne dodacie lehoty. Našou snahou je nepreťahovať dodávky objednaného tovaru .Dodanie tovaru uskutoční predávajúci v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností  predávajúceho. Zvyčajne tovar zasielame od 3dní do 3 týždňov od záväzného potvrdenia objednávky. Ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť do 30 kalendárnych dní od  doručenia objednávky.

2) Predávajúci dodá  objednaný tovar na miesto určené kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim.  Dňom zdaniteľného plnenia je deň vyskladnenia tovaru na koncového zákazníka. Súčasťou dodávky tovaru  nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad  o kúpe a návod na používanie výrobku.

3) Ak zásielka obsahuje záručný list dodaný výrobcom, pošlite nám ho na našu poštovú adresu na potvrdenie. Záručný list nie je možné potvrdzovať vopred, nakoľko nie je zrejmé, že zákazník prevezme tovar a  vzhľadom na možnosť vrátiť tovar v zákonnej lehote 7 dní. Pokiaľ je tovar v poriadku doručený, kupujúci je povinný si vyplniť dátum predaja, odpovedajúci predajnému dokladu. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na predajnom doklade nebude prípadná reklamácia uznaná.

4) Predávajúci poskytuje rozvoz a doručenie tovaru na území Slovenskej republiky. Spôsob doručenia tovaru si kupujúci zvolí vo formulári Objednávka.

VI. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mala vec v čase prevzatia  veci kupujúcim.

2. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po jeho prevzatí. V prípade doručovania kuriérskou službou, ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o škode za prítomnosti dopravcu. Kupujúcemu bude poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

3. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po jeho zistení., t.j. pri prvom použití. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu,  pre ktorú bola dojednaná  nižšie cena.

5. V zmysle Občianskeho zákonníka, záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci kupujúcim.

6. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak.

7. Ak ide o vady tovaru, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo:

a) na odstránenie vady : predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych  dní, vadu odstrániť. Ak predávajúci v tejto lehote vadu neodstráni, kupujúci má nárok na postup, akoby sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.

b) na výmenu veci alebo ak sa  vada týka iba súčasti veci, na výmenu tejto vadnej časti. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

c) na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy. Kupujúci má právo na výmenu veci, ak nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád riadne užívať. Opätovným vyskytnutím sa vady po oprave je, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe dvakrát opravovaná, vyskytne opätovne. O rovnakú vadu nejde, ak sa  po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá nebola ešte reklamovaná. O väčší počet vád sa jedná, ak má vec najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní veci.   

8) Ak ide o vady tovaru, ktoré sú neodstrániteľné, kupujúci má právo:

a) na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy, t.j. na vrátenie celej kúpnej ceny. Uvedené práva má kupujúci len v tom prípade, ak nemôže vec pre neodstrániteľnú vadu užívať ako vec bez vady. V opačnom prípade má právo len na zľavu z ceny. Je na kupujúcom, aby  si zvolil medzi výmenou veci alebo  odstúpením od zmluvy, pričom tento svoj výber už  následne nemôže meniť, iba ak by ním zvolený spôsob nebol možný.

b) na primeranú zľavu z kúpnej ceny

9) Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený k oprave, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.


10) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade, že:

a) poškodenie vzniklo živelnými pohromami ako búrkami, povodňami, požiarom
b) výrobok bol mechanicky poškodený (pádom, nárazom, a pod.)
c) výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu a neboli dodržané upozornenia v uvedené návode

VII. Ochrana osobných údajov

Používaním tohoto internetového obchodu kupujúci udeľuje súhlas prevádzkovateľovi na spracúvanie svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vo formuláre Objednávky za účelom dodania tovaru podľa objednávky kupujúceho.

Celý obsah na webe www.prisababy.sk , vrátane obchodných podmienok ,je chránený podľa autorského zákona.
Reprodukcia, prevod, kopírovanie,rozširovanie alebo ukladanie častí alebo celého obsahu v akejkoľvek podobe
bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa PRiSABABY je zakázané.

ZmQzZWE1